858.283.4771
ਜਨਰਲ

ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਇਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨਜ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਡਰ ਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵੱਧ ਗਈ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵੱਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਰੇਡੀਓਲੌਜੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ