858.283.4771

Kushtet e Përdorimit


Kushtet e përdorimit të përcaktuara në këtë dokument zbatohen në Uebfaqen e Kalifornisë së Protoneve të Kancerit të Protoneve të Kalifornisë (Kalifornia) dhe në platformat tona të mediave sociale, duke përfshirë faqet tona të Facebook, LinkedIn dhe YouTube, si dhe çdo California tjetër Mediat në internet të sanksionuara me protone që ne kontrollojmë. Sajti dhe platformat tona të mediave sociale përbëjnë një shërbim të informacionit dhe komunikimit online dhe një faqe interneti ("Uebfaqja"). Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte të Përdorimit. Duke hyrë ose duke përdorur Uebfaqen, ju pranoni këto Kushte të Përdorimit.

 1. Të drejtat e autorit dhe markat tregtare. I gjithë materiali i përfshirë në Uebfaqe, përfshirë skedarët e shoqëruar, janë të mbrojtur nga të drejtat e autorit nga California Protons ose nga krijuesi origjinal i këtij materiali. I gjithë materiali i tillë mbrohet nga ligjet amerikane dhe / ose ndërkombëtare për të drejtat e autorit. Të gjitha markat tregtare, markat e shërbimit dhe logot ("Markat tregtare") të përfshira në Uebfaqe janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Këto Kushte të Përdorimit nuk ju japin të drejtën e përdorimit të markave tregtare të përdorura në Uebfaqen tonë. Asgjë e përfshirë në Uebfaqe nuk duhet të interpretohet si dhënie e ndonjë licence për të përdorur ndonjë Markë pa lejen me shkrim të pronarit të saj. Ju nuk mund të përdorni asnjë inkuadrim ose të përdorni meta-etiketa ose ndonjë tekst tjetër të fshehur duke përdorur ndonjë Markë të përfshirë në Uebfaqe. Ju nuk mund të hiqni, errësoni ose ndryshoni ndonjë njoftim ligjor të shfaqur në ose së bashku me Uebfaqen.
 2. Liçensë. California Protons ju lejon një licencë të kufizuar, personale, të revokueshme, të transferueshme dhe jo-ekskluzive për të hyrë në përdorim dhe Uebfaqen. Kjo licencë është për qëllimin e vetëm që t'ju mundësojë të përdorni dhe të shijoni përfitimin e Uebfaqes, siç parashikohet nga California Protons, në mënyrën e lejuar nga këto Kushte të Përdorimit. Usedo përdorim tjetër i Uebsajtit është rreptësisht i ndaluar pa pëlqimin e shprehur me shkrim të California Protons dhe mbajtësve të të drejtave të zbatueshme. Për shembull, nuk mund të kopjoni, modifikoni, riprodhoni, rishpërndani, ribotoni, shfaqni, postoni, transmetoni ose shfrytëzoni ndryshe për qëllime tregtare ndonjë pjesë të Uebfaqes pa pëlqimin e shprehur me shkrim të Protoneve të Kalifornisë dhe mbajtësve të të drejtave të zbatueshme. Protonet e Kalifornisë në asnjë mënyrë nuk përfaqësojnë ose garantojnë se përdorimi juaj i çfarëdo materiali të përfshirë në Uebfaqe nuk cenon të drejtat e palëve të treta.
 3. Lidhje lidhëse. Ju nuk mund të përdorni, lidhni, ose kornizoni ndonjë përmbajtje të përfshirë në Uebfaqe në atë mënyrë që ka të ngjarë të shkaktojë konfuzion në lidhje me burimin, origjinën, përkatësinë, lidhjen, shoqatën, sponsorizimin e një përmbajtje të tillë. Ju lutemi vini re se përmbajtja e përfshirë në Uebfaqe mund të lidhet me Uebfaqe të tjera të palëve të treta të cilat mund të kenë kushte të ndryshme të përdorimit. Ju lutemi referojuni atyre vendeve për informacionin e duhur. California Protons nuk ka shqyrtuar këto site të lidhura dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen ose saktësinë e tyre.
 4. Përgjegjësia specifike në lidhje me informacionin mjekësor. Informacioni i përfshirë në Uebfaqe është vetëm për qëllime informative dhe edukative. Asnjë nga faqet e internetit ose ndonjë gjë që lidhet me të nuk është menduar si këshilla mjekësore dhe as nuk duhet të përdoret për këshilla, diagnostikim ose trajtim përveç konsultimit me një profesionist të kualifikuar të kujdesit shëndetësor. Uebfaqja nuk ka për qëllim të krijojë ndonjë marrëdhënie mjek-pacient ose klinik. Nëse keni pyetje ose shqetësime në lidhje me shëndetin tuaj, ju lutemi kontaktoni mjekun tuaj ose një profesionist tjetër të kualifikuar të kujdesit shëndetësor. Mos e shpërfillni, mos kërkoni ose mos vononi në kërkimin e këshillave mjekësore profesionale për shkak të Uebfaqes ose informacionit të përfshirë në Uebfaqe. Uebfaqja DHE YDO INFORMACION P INRFSHIR N IN Uebfaqen NUK KA KUQ T NDODHET T CON KUSHTOHET PRAKTIKA E OSE ARSIMIT T OF MJEDISIT MJEKSOR, INFERMIER ,S, APO PROFESIONALE T HE SHALNDETSIS SAL SHALNDETIT, DIAGNOZA, KONSULTIMI OSE TRAJTIMI N AN URdo JURISDIKIM.
 5. Kufizimi i përgjegjësisë dhe përjashtimi i garancisë. Uebfaqja sigurohet në një bazë "siç është" dhe "sa në dispozicion", dhe përdorimi juaj i faqes në internet është ekskluzivisht në rrezikun tuaj. CALIFORNIA PROTONS NUK B NON GARANCI, SHPREHET OSE NDALOHET, P THER PERDORIMIN E WEBSITE OSE MATERIALEVE T IN PRFSHIR IN NS Uebfaqen, DHE SHPALL T AN GJITHA GARANCIA E SHPREHJE DHE E ZBATUAR E SIPRRUARSIA E ÇMIMIT T SIGURIS OR, SIPARRRUAJT ORSIS OR DHE SRISITY SIPARRRUESHME TU SIGURIS OR JO-SHKELJE. CALIFORNIA PROTONS NUK BN asnjë përfaqësim, garanci apo garanci në lidhje me saktësinë, besueshmërinë, plotësinë, aktualitetin, ose kohëzgjatjen e informacionit, përmbajtjen, tekstin, grafikët, faqet e faqeve, CALIFORNIA PROTONS EDHE SHPREHTISHT SHPALL ÇDO PIARGJEGJSI P FORR ÇDO DAMM, OSE VIRUSET Q M MUND T IN INFEKTOJN, PAJISJEN TUAJ KOMPJUTERIKE OSE PRON TJETR NGA AKSESIMI JUAJ ose P USRDORIMI I ÇDO PJESA TB WEBSITE.

  P THER EXTENTIN E PARAQITUR NGA LIGJI, PROJEKTET KALIFORNIA NUK DO T BE P LRGJIGJET P FORR INDDO INDIREKT, PRFUNDIMTAR, SPECIAL, KONSHEQENCIAL, SHEMBULL, OSE D DMBIME TUN PUNITTUARA, NUK KA N A VEPRIM N IN KONTRAT ORN ose TORTIN N AN ANDO M WNYR NBS Uebfaqen, OSE P CONRMBAJTJEN OSE INFORMACIONIN DISPOZIT ON N OR APO PRORGJITJE Uebfaqen, PCRFSHIR P BR NUK KU KUFIZUAR T,, HUMBJEN E TAT DHNJEVE, PUNETSIS TO N AC HYRJE OSE PERDORIMIN E WEBITIT DHE T GJITHA PROFITET DHE TEN DHNAT TIS PROJEKTIMIT Mundësia e dëmtimeve të njëjta.

 6. Dëmshpërblim. Ju pranoni të dëmshpërbleni Protonet e Kalifornisë dhe cilindo nga kompanitë tona të lidhura, dhe cilindo nga pasardhësit tanë, caktimet ose të licencuarit, së bashku me cilindo prej oficerëve, drejtorëve dhe punonjësve të tyre përkatës, kundër çdo dëmi, humbjeje, detyrimi, gjykimi, kostoja ose shpenzimet (përfshirë tarifat dhe kostot e arsyeshme të avokatëve) që rrjedhin nga ose lidhen me përdorimin e Uebsajtit, ose ndonjë shkelje ose shkelje e këtij Kushtet e Përdorimit.
 7. Komunikimet nga ju. Do komunikim ose material që ju transmetoni në përdorimin tuaj të Uebfaqes, përfshirë të dhëna, pyetje, komente, sugjerime ose të ngjashme, është, dhe do të trajtohet si, jo konfidencial dhe jopaspronar dhe nuk do të krijojë një marrëdhënie klinike midis nesh ose shkakut Protonet e Kalifornisë për të krijuar ose ruajtur çdo informacion mjekësor për ju. Do gjë që transmetoni ose postoni bëhet pronë e California Protons dhe mund të përdoret për çfarëdo qëllimi. Ju pranoni që ju nuk do të dërgoni ose transmetoni në Protonet e Kalifornisë çdo komunikim ose përmbajtje që shkel ose shkel ndonjë të drejtë të ndonjë pale të tretë. Protonet e Kalifornisë nuk i përgjigjen asnjë pyetjeje në lidhje me kushtet specifike mjekësore. Ju duhet të jeni të vetëdijshëm për rreziqet e përgjithshme të sigurisë nga transmetimi i informacionit përmes një rrjeti publik, dhe ne nuk mund t'ju sigurojmë që informacioni do të mbahet privat.
 8. Privacy. Politika e privatësisë e Protoneve të Kalifornisë shpjegon se si i trajtojmë të dhënat tuaja personale kur përdorni Uebfaqen tonë. Duke përdorur Uebfaqen tonë, ju pranoni që California Protons mund të përdorë të dhëna të tilla në përputhje me Politikën tonë të Privatësisë.
 9. Ligji i zbatueshëm dhe juridiksioni. Duke hyrë në përdorim ose duke përdorur Uebfaqen, ju pranoni që ky Kushtet e Përdorimit dhe Politika jonë e Privatësisë për të gjitha qëllimet do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shtetit të New York-ut, pa marrë parasysh parimet e konfliktit të ligjeve, dhe se çdo veprimi i bazuar në ose duke pretenduar një shkelje të këtyre dispozitave duhet të paraqitet në një gjykatë shtetërore ose federale të vendosur në Shtetin e New York. Për më tepër, ju pranoni t'i nënshtroheni dhe të hiqni dorë nga çdo e drejtë për të kundërshtuar juridiksionin personal dhe vendin e gjykatave të tilla.
 10. Ndryshimet. California Protons rezervon të drejtën të ndryshojë, modifikojë dhe plotësojë informacionin në Uebfaq në çdo kohë. California Protons rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në Kushtet tona të Përdorimit dhe Politikën e Privatësisë në çdo kohë, pa njoftim. Do ndryshim në këtë Kushtet e Përdorimit janë efektive menjëherë pas postimit në sit. Ne ju inkurajojmë të rishikoni këto Kushte të Përdorimit në mënyrë që të jeni të vetëdijshëm për çdo ndryshim. Ju pranoni që qasja juaj e vazhdueshme dhe përdorimi i Uebfaqes do të përbëjë pranimin tuaj të ndryshimeve të tilla.
 11. Përgjithësi. Nëse ndonjë dispozitë e këtij Kushtet e Përdorimit vlerësohet se është e pavlefshme nga çdo gjykatë që ka juridiksion, atëherë pavlefshmëria e kësaj dispozite nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e dispozitave të mbetura të këtij Kushtet e Përdorimit, të cilat do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë. Asnjë dështim ose vonesë nga California Protons në ushtrimin e ndonjë të drejte ose mjeti juridik sipas këtij Kushtet e Përdorimit vepron si heqje dorë nga një e drejtë ose ilaç i tillë. Këto Kushte të Përdorimit përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe Protoneve të Kalifornisë në lidhje me përdorimin e Uebfaqes.