858.283.4771

KIỂM TRA BỆNH NHÂN: 

CHIA SẺ CÂU CHUYỆN CỦA BẠN.
KIỂM TRA NGƯỜI KHÁC ĐỂ CHIẾN ĐẤU

 • Các loại tệp được chấp nhận: jpg, jpeg, png, gif.
 • Bằng cách thực hiện dưới đây, tôi đồng ý như sau:

  Tôi đồng ý không thể thay đổi việc sử dụng của Trung tâm Trị liệu California Proton, LLC (“CPTC”) (hoạt động kinh doanh với tên gọi “California Protons”) và những người kế nhiệm, chi nhánh, người được cấp phép và chuyển nhượng (“Các Bên CPTC”) và cấp cho các Bên CPTC đó được thanh toán đầy đủ, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, giấy phép độc quyền, trên toàn thế giới, để sử dụng tên của tôi, hình ảnh chân dung (bao gồm quay video và / hoặc chụp ảnh tĩnh), hình ảnh, tên cộng đồng giọng nói và / hoặc lời chứng thực (gọi chung là “Tài liệu ”), Toàn bộ hoặc một phần, bao gồm các dẫn xuất, trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, cho mục đích sử dụng quảng cáo và / hoặc thương mại của CPTC sức khỏe, chỉ được xác định bởi sức khỏe của CPTC (“ Sử dụng Khuyến mại ”).

  Nếu tôi cung cấp bất kỳ hình ảnh hoặc tài liệu nào khác để các Bên CPTC sử dụng liên quan đến Tài liệu (“Tài liệu của bên thứ ba”), tôi xác nhận rằng tôi có đầy đủ quyền pháp lý, quyền lực và thẩm quyền để cấp cho các Bên CPTC đó quyền sử dụng Tài liệu của Bên thứ ba để Sử dụng Quảng cáo và tôi đã bảo đảm tất cả các quyền cần thiết từ bất kỳ cá nhân nào xuất hiện trong Tài liệu của Bên thứ ba đó và bất kỳ nhiếp ảnh gia nào hoặc những người đóng góp khác cho Tài liệu của Bên thứ ba đó.

  Tôi đồng ý rằng mọi kết quả của việc Sử dụng Khuyến mại, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các quyền theo bản quyền, sẽ là tài sản duy nhất và duy nhất của sức khỏe CPTC, với toàn quyền khai thác và / hoặc xử lý như vậy dưới bất kỳ hình thức nào.

  Tôi xác nhận và đồng ý rằng tôi sẽ không được hưởng bất kỳ khoản thanh toán hoặc hình thức thù lao nào khác do việc sử dụng Tài liệu hoặc Tài liệu của bên thứ ba.

  Tôi từ bỏ mọi quyền kiểm tra và / hoặc phê duyệt Sử dụng quảng cáo và / hoặc thành phẩm, phương tiện, ghi video và / hoặc vấn đề in có thể sử dụng, kết hợp hoặc trưng bày Tài liệu và / hoặc Tài liệu của bên thứ ba.

  Tôi từ bỏ tất cả các quyền, và giải phóng, giải phóng và đồng ý giữ vô hại cho các Bên CPTC và các cán bộ, giám đốc và nhân viên tương ứng của họ khỏi mọi khiếu nại hoặc yêu cầu mà tôi có thể có trong tương lai hoặc tôi có thể có trong tương lai về việc sử dụng của Tài liệu và / hoặc Tài liệu của bên thứ ba bởi các Bên CPTC đó.

  Nếu bạn đồng ý với tất cả các thông tin được ủy quyền này, vui lòng ký tên dưới đây:

 • Nếu mẫu đơn này được điền vào thay mặt cho trẻ vị thành niên (ví dụ: bởi cha mẹ hoặc người giám hộ), vui lòng cho biết:

  Mô tả về thẩm quyền pháp lý ** để ký thay mặt cho trẻ vị thành niên:

 • ** CPTC có quyền yêu cầu tài liệu hợp lệ

  Thông tin cá nhân như địa chỉ đường phố, số điện thoại và địa chỉ email chỉ được sử dụng nội bộ và sẽ không được công bố.

 • Trường này là dành cho mục đích xác nhận và phải được giữ nguyên.